Uppdatering finansiell kalender

Arc Aroma Pure AB kommer att hålla sin årsstämma 11 tisdag oktober 2016. Tid och plats meddelas i kallelsen. Kommande rapporttider: 2016-09-22 Delårsrapport Q1, 160501-160731 2016-10-11 Årsstämma 2016 2016-12-15 Delårsrapport Q2, 160801-161031  

Arc Aroma Pure AB genomför förändringar i ledningen

Styrelseordförande PO Rosenqvist mottog idag VD Martin Lindes önskan att lämna sitt uppdrag som VD i Arc Aroma Pure. Bakgrunden är att Martin Linde har accepterat en utnämning som VD i Nordic Food Group AB, en koncern med nästan 800 anställda och en omsättning på ca 1 200 MSEK. I gruppen finns ett antal välkända livsmedelsbolag

CETP®-plattformen får patentskydd i Sydkorea

Arc Aroma Pure kommer att beviljas patent i Sydkorea. Bolagets patentombud, verksamt vid AWAPATENT, har meddelat att ombudet i Sydkorea har mottagit ett officiellt besked rörande vårt patentärende, en så kallad ”Notice of Allowance”. Den innebär att bolaget kommer att beviljas patent så snart årsavgifter och andra formalia är uppfyllda. Det är speciellt glädjande då

Valberedning inför stämma 2016

Valberedning Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut. Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande

CEPT® generator CE-märkt

CEPT®-generatorn är CE-märkt. Detta betyder att produkten CEPT® kan marknadsföras på bred front inom EU och ytterligare ett antal länder som ratificerar CE-märket. I övriga länder kommer den upprättade dokumentationen och de genomförda testerna att vara avgörande för ett snabbt lokalt godkännande och därmed introduktion på den aktuella marknaden. CE-märkningen är ytterligare en mycket viktig

Bokslutskommuniké 2015-05-01 – 2016-04-30

Sammanfattning av Q1-Q4 2015/2016 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1-Q4 2015/2016 Intäkterna för perioden uppgick till 7,9 MSEK* Resultatet för perioden uppgick till -6,5 MSEK Likvida medel uppgick till 3,4 MSEK Antal aktier uppgick till 8 337 727 stycken, genomsnittligt antal 8 183 977 stycken Vinst per aktie blev -0,80 SEK Sammanfattning av Q4

Agreement signed with global player regarding the oliveCEPT™

Arc Aroma Pure AB has signed a long-term partnership with a global player. The global player is represented in 100 countries and has 18,000 employees. The agreement states that the partner will evaluate oliveCEPT ™ in its existing network. The agreement also gives the party the right to commercialize and launch oliveCEPT ™ globally and

Avtal tecknat med global aktör avseende oliveCEPT™

Arc Aroma Pure AB har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med en global aktör. Den globala aktören är representerad i 100 länder och har 18 000 anställda. Avtalet innebär att aktören ska utvärdera oliveCEPT™ i sitt befintliga nätverk. Avtalet ger vidare parten rätt att kommersialisera och lansera oliveCEPT™ globalt samt att hantera försäljning, service och support.

Uppdatering avseende pilotprojekt med CEPT®-plattformen

Som tidigare meddelats genomför Arc Aroma Pure sedan en tid tillbaka flera parallella utvärderingsprojekt. Resultaten har varit positiva och projekten har bidragit till flera tekniska förbättringar. Uppgraderingar genomförs löpande på de olika plattformarna. Säkerheten, stabiliteten och inte minst kapaciteten i CEPT®-plattformen har därmed ökats radikalt. Vi kan nu behandla olika substrat med mycket hög effekt

Presentation från Bolagsdagen hos Erik Penser Bank AB

Se Martin Lindes presentation av AAP från Bolagsdagen hos Erik Penser Bank AB 19 maj. För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706–73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se www.arcaromapure.se www.cept.info