Author Archive

Valberedning inför stämma 2017

Valberedning Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut. Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande

Nasdaq welcomes Arc Aroma Pure

Läs Pressrealesen från Nasdaq: http://www.nasdaqomx.com/newsroom/pressreleases/pressrelease?messageId=1401634&displayLanguage=en   Nasdaq welcomes Arc Aroma Pure.pdf    

Arc Aroma Pure startar serieproduktion av CEPT® system

Arc Aroma Pure AB (publ.) genomför nu en teknisk upphandling av tillverkning av CEPT® generatorer. Tillverkningen kommer delvis att utföras i Kina men också i närområdet av utvalda underleverantörer. Totalt kommer ca 200 kretskort att tillverkas i denna första serie vilken räcker till en provserie om 25 generatorrack. Dessa kommer att användas i befintliga bioCEPT®

Bokslutskommuniké 2014-05-01 – 2015-04-30

Sammanfattning av året 2014/2015 Intäkterna för perioden uppgår till 10 726 169 SEK (4 975 405 SEK)* Resultatet för perioden uppgår till -1 569 039 SEK (-3 745 001 SEK) Likvida medel uppgick till 801 012 SEK (805 449 SEK), därutöver kortfristiga placeringar om 13 339 968 SEK (5 194 068 SEK) Antal aktier uppgår till 8 132 727 stycken (7 455 000 stycken) 200 000 teckningsoptioner

Kommersiella hemsidan CEPT.info är publicerad

Arc Aroma Pure har publicerat CEPT.info som är bolagets kommersiella och marknadsinriktade hemsida. CEPT.info är riktad främst till våra samarbetspartners och slutanvändare internationellt samt kommer i sin helhet att vara på engelska.   AAP:s marknadsavdelning har nu slutfört arbetet med texter och övrigt innehåll till den nya marknadsorienterade hemsidan CEPT.INFO. Sidan har nu implementerats, 3:e

Arc Aroma Pure skall effektivisera olivoljeproduktion i Spanien

Arc Aroma Pure AB (publ.) har träffat en överenskommelse med Tasnord S.L. om utplacering av fem CEPT® baserade system för effektivisering av olivoljeproduktion i Spanien. Fyra av dessa skall installeras hos utvalda producenter i Andalusien, regionen där 80 % av landets totala produktion av olivolja sker. Ytterligare en anläggning skall installeras vid Andalusian Institute of

Ytterligare en patentansökan inlämnad

Arc Aroma Pure har, med stöd av bolagets patentombud Awapatent, tagit fram en ny patentansökan som nu har registrerats hos Patent- och registreringsverket. Ansökan avser en ny typ av behandlingskammare som är billig att tillverka och har flera fördelar jämfört med befintligt teknik.

Två CEPT®-generatorer sålda till OptiFreeze samt samarbetsavtal tecknat.

OptiFreeze AB har beställt utrustning från Arc Aroma Pure AB till ett sammanlagt värde av 894 000 kronor. I beställningen ingår två CEPT®-generatorer, en lab-CEPT® och en mini-CEPT®. Utöver detta har parterna tecknat ett avtal som innebär att Arc Aroma Pure skall leverera konsulttjänster och material bland annat till den av OptiFreeze planerade pilotanläggningen. Det

Organisationsförstärkning

Arc Aroma Pure AB har förstärkt organisationen genom att anställa två personer. Bolaget behöver fler resurser då det gått in i en marknadsfas och räknar med ett antal genombrott inom de närmaste månaderna. Thord Olsson har mer än 35 års erfarenhet av bland annat produkt- och kvalitetsutveckling inom försvarsindustrin och inom medicinteknik. Thord är civilingenjör

Bokslutskommuniké 2013-05-01 – 2014-04-30

Sammanfattning av året 2013/14 • Intäkterna för perioden uppgår till 4 975 405 SEK (2 576 740 SEK) • Resultatet för perioden uppgår till -3 745 001 SEK (-2 492 396 SEK) • Likvida medel uppgick till 805 429 SEK (2 866 106 SEK), därutöver räntebärande placeringar om 5 194 068 SEK (5 500 000