Valberedning inför stämma 2017

Valberedning

Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.  Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Valberedningen består av
Anders Thomasson, utsedd av P O Rosenqvist,
Mats Jacobson, utsedd av Pär Henriksson
Anders Hättmark, aktieägare

Valberedningen har utsett Anders Thomasson till valberedningens ordförande.

Aktieägare är välkommen att lämna förslag till valberedningen genom mail till: valberedningen@arcaromapure.se

AAP-Valberedning-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *