Delårsrapport Q1, 2017

ARC AROMA PURE MAJ-JULI 2017

Tre applikationsområden under kommersialisering.


Sammanfattning av första kvartalet, maj – juli 2017

  • Rörelsens intäkter uppgick till 4,3 (1,9) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,6 (-2,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 (-2,7) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,43 SEK.

Med ”Bolaget” och ”Arc Aroma Pure” avses Arc Aroma Pure AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under perioden

  • dynaCEPT® vid Qingdao Water Ltd:s reningsverk i Qingdao ger tydliga resultat i form av en ökning av gasproduktionen.
  • Arc Aroma Pure levererar en testanläggning av oliveCEPT® till Solfrut i Argentina för utvärdering av olivoljeproduktion.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Arc Aroma Pure förhandlar med Alfa Laval Copenhagen A/S om samarbetsavtal för kommersialisering gällande effektiv olivoljeproduktion.
  • Arc Aroma Pure tecknar 15% i nyemissionen för OptiFreeze. Syftet är att utveckla bolaget mot en kommersialisering.
  • Leverans av tre oliveCEPT® till Italien för olivsäsongen 2017. Bolaget bistår med support och utbildning på plats i Italien under hela säsongen.

Finansiell översikt

maj-juli
2017
maj-juli
2016
Helår
2016/2017
Rörelsens intäkter, MSEK 4,3 1,9 13,7
EBITDA, MSEK -3,6 -2,3 9,8
Resultat efter skatt, MSEK -3,8 -2,7 8,3
Resultat per aktie *) -0,43 -0,31 0,94

*) beräknad på totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.


Notera:
Denna information är sådan information som Arc Aroma Pure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2017 klockan 08:30 CET.

Läs hela rapporten här: AAP Q1 2017, 170926.pdf 

 

VD HAR ORDET

”Genom Solfrut har vi validerat och sedan driftsatt vårt koncept i industriell skala, vilket har blivit en affärsmässig dörröppnare för oss.’’

I samband med den senaste olivsäsongen i Argentina genomförde vi en omfattande testperiod utav vår oliveCEPT®-teknologi, vid kunden Solfruts extraktionsanläggning. Vår teknik kopplades på den skarpa produktionslinjen och resultaten visade 8–15% större utbyte av olivolja i produktionen, med en hög energieffektivitet. Genom Solfrut har vi validerat och sedan driftsatt vårt koncept i industriell skala, vilket har blivit en affärsmässig dörröppnare för oss.

Arbetet i Argentina genomfördes i nära samarbete med en global teknikleverantör, som vi i skrivande stund för en lovande dialog med, kring en möjlig utveckling mot ett nytt gemensamt kommersialiseringsavtal. Olivoljeindustrin är en växande bransch, som ständigt utmanas av höga produktionskostnader. Här ser vi en möjlighet att avancera, då nyckeln i vår teknik är att den enkelt kan installeras på befintliga produktionslinjer, utan omfattande ingrepp eller större omkostnader.

Jag ser en global potential för oss inom alla våra hittills kommersialiserade applikationsområden, bioCEPT®, dynaCEPT® och oliveCEPT®, under det här verksamhetsåret. Intresset är stort, bland annat från Italien, där vi nyligen levererade tre oliveCEPT® för årets olivsäsong. Leveransen gjordes till Perugia, Gaudenzi och Puglia. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att bygga upp med fler nyckelreferenser och samtidigt analysera förutsättningar för kommande applikationsområden. Food processing ser vi som ett intressant område med enorma möjligheter. Vi fokuserar just nu på olivolja och för intressanta samtal i och utanför Europa gällande oliveCEPT®.

En av våra främsta styrkor är att Arc Aroma Pure löser samhällsproblem. Vi ser exempelvis ett växande intresse för vår dynaCEPT®-teknologi från olika VA-bolag, såväl inom Sverige som internationellt. Många reningsverk är i behov av stora investeringar för att kunna möta samhällets energibehov. De behöver fatta kloka och kostnadseffektiva beslut. Vi för just nu en dialog med potentiella kunder, om att förbättra effektiviteten i sådana anläggningar, vilket vi kommer arbeta vidare med under hösten.

Johan Möllerström
VD, Arc Aroma Pure AB (publ)

 

Finansiell kalender

Årsstämma, 17 oktober 2017
Delårsrapport kvartal 2 2017, 13 december 2017
Delårsrapport kvartal 3 2017/2018, 14 mars 2018
Bokslutskommuniké 2017/2018, 13 juni 2018
Delårsrapport kvartal 1 2018, 19 juni 2018

 

För ytterligare information
Johan Möllerström, VD
Telefon: +46 (0)768 868 178
E-post: johan.mollerstrom@arcaromapure.se

 

Informationen i denna rapport är sådan som Arc Aroma Pure ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 26 september 2017 klockan 08.30.


Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *