I Sverige producerades år 2010 ungefär 1,4 TWh biogas från sammanlagt 229 rötningsanläggningar. Av den producerade gasen uppgraderades 44 procent till fordonsgas, 44 procent användes till värmeproduktion, 4 procent gick till produktion av el och 8 procent facklades bort (innebärande att gasformigt överskottsbränsle avsiktligt bränns bort till exempel då värmebehovet i fjärrvärmesystemen minskar på sommaren). De huvudsakliga substraten för biogasproduktion var olika typer av avfall, såsom avloppsslam, källsorterat matavfall och avfall från livsmedelsindustrin (biogasportalen.se). Enligt styrelsens bedömning har Sverige en stor utbyggnadspotential även om marknaden, globalt sett, är en relativt liten marknad. Industrin i Sverige har en relativt aggressiv utbyggnadsplan, 2020-visionen, vilken innebär att det år 2020 ska produceras 20 TWh biogas i jämförelse med cirka 1,45 TWh 2012.

Internationellt skiljer sig situationen för biogasproduktion mycket åt mellan olika länder. På många håll produceras biogas i små anläggningar för hushållsbehov och på andra håll produceras biogas i stora industriella anläggningar. CEPT®-plattformen kan användas i såväl små som stora industriella anläggningar. För större anläggningar kan två eller flera CEPT®-plattformar krävas. Ett exempel på en geografiskt närliggande stor marknad är Tyskland som producerar cirka 50,5 procent av biogasen i Europa. I slutet av 2010 fanns det på den tyska marknaden cirka 6 000 biogasanläggningar med en kapacitet på 2,28 GW. Dessa försörjde cirka 4,3 miljoner hushåll med cirka 15 000 GWh energi. Under 2009 tillverkades biogas i Tyskland motsvarande mer än 4,2 miljoner ton olja. För hela Europa uppgår motsvarande siffra till drygt 8,3 miljoner ton olja (EurObserver 2010).

Marknadsprioritering Potential
Land/region Antal (MSEK) År
Sverige 230 147 2013
Tyskland Ca 6000 1 260 2014
Norden 284 184 2014
England Ca 1500 315 2015
Övriga Europa Ca 2500 420 2015*
Mellanöstern N/A 2015*
Asien NA/ 2015*

* Andra länder i Europa, Mellanöstern och Asien är intressanta marknader med bedömd stor potential för Arc Aroma Pure, marknader vars bearbetning kommer ske parallellt med verksamheten i Norden, Tyskland och Europa. I huvudsak kommer dessa marknader att nås via framtida samarbetspartners belägna i dessa regioner.