Sedan Arc Aroma Pure valde att fokusera på biogas har ett antal olika analysmetoder använts för att studera och bestämma den potential CEPT® plattformen har att effektivisera processen för produktion av biogas.

Även en CEPT® baserad hygienisering, som alternativ till konventionell värmebehandling, har studerats.

Inledande analyser

Inledande försök utfördes med en avancerad kalorimeter på LTH, avsikten var att påvisa den bakterieavdödande effekten. Dessa tester var de första som kunde påvisa en förhöjd gaspotential hos en bigoasråvara som behandlats med CEPT® plattformen.

Då kalorimetermetoden ansågs vara experimentell, valde vi att övergå till en mer konvetionell metod med odlingsplattor och inkubator. De intressanta observationerna från kalorimetern väckte dock projektgruppens intresse då försöken tydligt indikerade att metoden kunde ha en stor potential att effektivisera biogasproduktionen. Mer om detta försök finns här.

Hygienisering

Analyser har utförts med s.k. dipslides (odlingsplattor) med målet att avgöra CEPT® plattformens potential som hygieniseringsmetod. Vår slutsats är att hygienisering av råvaran till biogasproduktionen är fullt möjlig och att det är möjligt att validera CEPT® tekniken som ett fullvärdigt hygieniseringsalternativ. Detta enligt kraven från Jordbruksverket, berörd myndighet; EFSA och enligt gällande EU-direktiv “Bortskaffning av animaliska biprodukter”. Mer om dessa analyser finns här.

Utrötningsförsök

Med vår egenutvecklade datoriserade labbuppställning kallad Guppy har vi utfört försök för att närmare undersöka vilken effekt CEPT® behandlingen har på råvaran. Vi har studerat biogasproduktion avseende gasproduktionshastighet och ökat gasutbyte för en given mängd behandlad och icke behandlad råvara.  Mer om dessa försök finns här.

Storskaliga tester

För att studera CEPT® behandlingen i en industriell skala har upprepade storskaliga försök genomförts i en kommersiell biogasanläggning. En mängd, som motsvarar 1 respektive 3 hygieniseringstankar, behandlades med CEPT® plattformen, därefter matades substratet in i anläggningens vanliga produktionsflöde. Resultatet var häpnadväckande! En så liten mängd som 0.4 promille av rötkammarens totala volym påverkade gasproduktionen omedelbart och radikalt. Tillsammans med driftspersonalen konstaterade vår personal att det var bortom all tvivel att anläggningens gasproduktionsmätning gjorde ett tydligt positivt utslag. Mer om de storskaliga försöken finns här.

SEM – Mikroskopi

Ett intressant analysverktyg är Scanning Elektron Mikroskop (SEM) som ger en avbild av det CEPT® behandlade substratet på en cellulär nivå. De resulterande bilderna bekräftar att CEPT® behandlingen uppbringar porer i cellernas membran. Bilderna har även använts i flertalet utskick och är även de som legat till grund för bilden överst här på hemsidan. Mer om SEM mikroskoperingen finns här.

Övriga analyser

Ytterligare ett antal analyser har utförts vilka bekräftar CEPT® behandlingens effekt. Ett exempel är impedansmätningar där impedansen vid olika frekvenser uppmätts. Ett annat exempel är försök som utförts på äpple för att visualisera hur levande biologisk vävnad påverkas av CEPT® behandlingen. Mer om dessa försök finns här.