Ett antal utrötningsförsök har genomfört i vår egenutvecklade guppianläggning. Alla har det gemensamt att de påvisar en samstämmig positiv effekt på gasproduktionen. De behandlade proverna har konsekvent producerat mer gas totalt när försöken avslutats.

Den procentuella ökningen i gasproduktion varierar från försök till försök då CEPT® behandlingens potential är strikt beroende av vilket substrat som anläggningen tagit emot inför den testbehandling som ligger till grund för försöken. Denna variation är alltså både kortsiktig då substratleveranserna inte är regelbundna men även långsiktig då substratsammansättningen även förändras över årstiderna. Exempelvis är en hög halt grönsaker vanligt under sommaren samtidigt som en högre halt av gödsel och slakteriavfall kanske är vanligt under vintern.

  120521 Mean 124 h120607 Mean 140h no green 

    

Bilderna ovan visar olika analyser med varierande ökning i gasproduktion både avseende produktionshastighet och total volym producerad gas. CEPT® behandlingen visar genomgående på en definitiv förbättring i gasproduktion.

Det finns flera sätt att tolka dessa data och få fram intressant information. Närliggande är att titta på den totala mängden producerad gas efter ett avslutat försök och jämföra behandlat med obehandlat substrat. Förbättringen i total mängd producerad gas beräknas i procent, vilket är ett mått på hur mycket mer gas man kan producera från en viss mängd råvara. Detta är indirekt också en indikation på hur snabbt gasen produceras, men gasproduktionshastigheten kan variera över tiden och skiljer sig ofta åt mellan CEPT® behandlat och obehandlat substrat. Skillnaden i total mängd producerad gas åskådliggörs i grafen nedan där skillnaden mellan CEPT® behandlat substrat och obehandlat ligger på ca 8 %.

120713 Mean 160h mängd

Efter 150 timmar ligger medelvärdet för producerad gas 8 % högre för det CEPT® behandlade. Den blå kurvan är gasbidraget (bakgrund) från det aktiva slam som används vid analyserna.

Ett annat sätt att tolka dessa grafer är att beräkna den tidsvinst man kan göra med CEPT® behandlingen. Detta åskådliggörs nedan i samma graf som för total gasproduktion ovan.

120713 Mean 160h Rate

Denna graf demonstrerar vinsten i tid för att uppnå samma producerade mängd gas. Efter 5 dygn ligger den behandlade ca 20 h före den obehandlade.

Grafen ovan ger ett mått på hur mycket snabbare en viss mängd gas kan produceras från behandlat substratet jämfört med obehandlat. Skillnaden är slående och beror på den högre gasproduktionshastigheten efter behandling. Det CEPT® behandlade substratet uppnår i exemplet samma rötningsgrad på 5 dygn som det obehandlade uppnår på 6 dygn. Detta betyder en produktionseffektivisering om 20 % eller en tidsvinst på 60 – 70 dagar/år.