Det första storskaliga försöket genomfördes i en kommersiell anläggning under drift, en hygieniseringstank fylldes delvis (ca 7-8 kubikmeter) med slam som behandlats med CEPT® plattformen. Substratet matades in i anläggningens vanliga produktionsflöde med en häpnadväckande effekt på gasproduktionen!

130416 kruva 1

Vi noterar att inmatningen av en liten volym (endast någon promille) påverkade gasproduktionen omedelbart och radikalt. Driftpersonalen och vår personal konstaterade att det var bortom all tvivel att anläggningens gasproduktionsmätning gjorde ett tydligt positivt utslag på grund av CEPT® behandlingen vid inmatningen. Resultatet kan studeras i bilden ovan (rekonstruerad bild). Den ökning som sker vid inmatning är ca 20 % större för CEPT® behandlat substrat från piloten jämfört med obehandlat substrat. Inmatningen sker vid tid “0” men effekten syns främst tre timmar senare beroende på volymer i rör och värmeväxlare som ger en viss eftersläpning.

Ytterligare försök har genomförts där substrat motsvarande 2-3 hygieniseringstankar behandlats i CEPT® piloten.

130417 kurva 2

I grafen ovan visas gasproduktionen i anläggningen. Först kommer tre normala cykler (1,2,3) där ingen förbehandling av substratet skett. Varje inmatning ger en temporär ökning av gasproduktionen. Efterföljande två cykler (4,5) visar gasproduktionen när substrat som behandlats i CEPT® piloten matas in i reaktorn. De gröna trianglarna, som är en uppskattad integrering av ökningen, är ca 70 % större än de röda trianglarna. Detta är ett enkelt mått på den initialökning i gasproduktion som CEPT® behandlat substrat medför.

Parallellt med de storskaliga försöken utfördes ett utrötningsförsök i vårt laboratorium för att verifiera resultatet från det storskaliga testet. Resultatet av denna verifiering visas i grafen nedan.

 2013-03-19 10-38 Mean

I grafen ovan kan man tydligt se hur de två behandlade kurvorna är förhöjda (röd och blå) jämfört med den obehandlade (grön). Denna gasproduktionskurva är producerad av vårt egenutvecklade lågflödesgasanalysverktyg Guppy. Varje kurva visar medelvärdet av tre identiska prover. Grön visar obehandlad slurry blandat 1:5 med ymp (aktivt slam från reaktorn). Den röda och blå kurvan visar CEPT® behandlad slurry tagen från produktionsflödet under behandling. Den bruna kurvan visar hur mycket metan enbart fem delar ymp producerar.

Som man kan se i grafen visar de CEPT® behandlade proverna en tydligt förhöjd gasproduktion vilket bekräftar det som kunde utläsas i det storskaliga testet. I och med denna verifiering av det storskaliga testet kunde slutsatsen dras att tekniken fungerar som avsett även i stor skala och att nästa steg mot produktifiering kan inledas.