Under de inledande försöken användes en avancerad kalorimeter vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Kalorimetern mäter den värme som bakterierna avger vilket är ett mått på hur aktiva dom är. En relativt liten mängd behandlades med en tidig version av CEPT® generatorn, pulsamplituden var relativt låg.

Vi konstaterade att behandlingens intensitet, med denna tidiga version av generatorn, inte var tillräcklig för att döda bakterierna. Däremot kunde vi notera en förhöjd bakterieaktivitet i de behandlade proverna jämfört med de obehandlade. Se figur. En förhöjd aktivitet hos bakterierna tyder på en förhöjd gasproduktionshastighet.

 Kalorimetriskt test

Figur 1. Svart och blå representerar CEPT® behandlade prover. Röd och brun representerar obehandlade prover och grön och magenta visar kontroller. Figuren visar hur de behandlade proverna har en förhöjd bakterieaktivitet. Detta tyder på att behandlingen har potential att förbättra biogasproduktionen med avseende på gasproduktionshastighet.