Under hösten 2009 tecknade Arc Aroma Pure ett avtal med en ledande energikoncern om en samfinansierad förstudie där förutsättningarna att införa en CEPT®-baserad hygienisering studerades genom platsbesök, genomgång av anläggningarna och intervjuer med såväl ägare, driftspersonal som externa experter. Vetenskapliga rapporter och avhandlingar studerades också i denna process. Slutsatsen blev att en hygienisering baserad på CEPT® är fullt möjlig men att tekniken har en ännu större potential med den effektivisering som tekniken medför.

2010 avtalades med samma energikoncern om att samfinansierat studera frågan mera detaljerat och att genomföra en verifiering av tekniken i såväl laboratorium som anläggning. Laboratorieförsök påvisade att tekniken radikalt kan effektivisera produktionen. Under 2013 har utveckling övergått till konstruktion och produktion av CEPT® för att omsätta lab- och provkörning till en produkt som kan möta biogasindustrins krav på lönsamhet och driftsäkerhet. Under 2014 har beslut om att bygga 3 industriella CEPT®-plattformar, de kommer att drivas som pilotanläggningar, hos ledande biogas producenter. Pilotanläggningarna kommer att vara basen för marknadsförning av CEPT®.

Arc Aroma Pure ett avtal med Univertron AB för att säkra leverans av konsulttjänster inom elektronikutveckling, tillverkning och support.

Ett viktigt kontaktnät i det fortsatta arbetet är det ”COST-projekt” som EU kommissionen nyligen godkänt där ArcAroma Pure ingår som en av 69 forskargrupper om 464 personer i 25 länder som fokuserar på PEF tekniken.