Bakgrund, historik och nuläge

Arc Aroma Pure grundades 2008 i samband med att ha mottagit pris från Venture Cup Syd för bästa affärsidé 2008 och efter en längre tids forskning och utveckling rörande olika applikationer baserade på elektroporation, PEF (Pulserande Elektriska Fält). Elektroporation är en känd och vetenskapligt väl genomlyst teknik. PEF används rutinmässigt, exempelvis inom biokemi vid införande av ny arvsmassa i celler. Tekniken kan även användas för avdödning av mikroorganismer och frön. Bolaget har sedan det grundades 2008 fortsatt utvecklingen av den patenterade CEPT®-plattformen. Initialt fokuserade Arc Aroma Pure på energieffektiv kallpastörisering av flytande livsmedel och vatten. Efter en av Bolaget genomförd analys har tekniken även visat sig ha betydande potential vid hygienisering (avdödning av mikroorganismer) i biogassubstrat (råvaran vid biogasproduktion). Enligt styrelsens bedömning har tekniken även potential att påtagligt effektivisera framställning av biogas, detta genom att behandlingen slår sönder biologiska strukturer  som cellmembran. Att effektivisera framställningen av biogas är idag Bolagets första fokusområde. Utvecklingsarbetet har bland annat drivits tillsammans med Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), biogasanläggningen på Wrams Gunnarstorp och energibolag.

Arc Aroma Pure har i samarbete med slutanvändare och biogasexperter genomfört olika försök och utvecklingsinsatser som lett fram till en storskalig pilotanläggning för förbehandling av substrat. Pilotanläggningen finns idag installerad vid en befintlig biogasanläggning som samägs av en ledande energikoncern och privata aktörer. Arc Aroma Pures CEPT®-plattform och dess inverkan på substratet och därmed ökning av produktionseffektiviteten studeras. Utöver de försök och förbättringar som genomförs i dagsläget kommer steget från pilotanläggning till produkt att innefatta förbättrad användarvänlighet och robusthet samt uppfyllande av olika direktiv som krävs för marknadsintroduktion och CE-märkning. Styrelsen i Arc Aroma Pure bedömer att ett uppfyllande av regulatoriska krav kopplat till hygienisering krävs när ambitionen är att ersätta dagens värmebaserade hygienisering. De regulatoriska kraven krävs enbart i de anläggningar som berörs av normen ”Bortskaffning av animaliska biprodukter”. Sådana värmeanläggningar är enligt styrelsens bedömning en minoritet av de anläggningar som idag är i drift.

Genomförd duediligence och villkorat ”mjukt” affärsutvecklingslån

Energimyndigheten beviljade, efter genomförande av en duediligence-undersökning av Bolaget, ett villkorat affärsutvecklingslån om 4,5 MSEK, vilket är utbetalt i sin helhet. Lånet kan beskrivas som ett ”mjukt lån”, vilket innebär att återbetalning sker om och när projektet blir lönsamt och amorteringen sker från täckningsbidraget, från och med kommersiell lansering. Ränta på lånet utgår och beräknas först när projektet har resulterat i en kommersiell framgång, det vill säga när den första försäljningen har genomförts.

Energimyndighetens huvudvillkor för finansieringen var att Arc Aroma Pure, i monetära termer, löpande skulle finansiera lika mycket som Energimyndigheten.

Under augusti/september 2012 genomförde Arc Aroma Pure en riktad nyemission som tillförde Bolaget cirka 2,0 MSEK före emissionskostnader. Målsättningen är att kunna slutföra utvecklingsarbetet och starta produktifiering och därmed kunna börja marknadsföra en förbehandlingslinje för befintliga biogasanläggningar under tredje kvartalet 2013.

Bolagets aktier är sedan oktober 2015 upptaget för handel med på Nasdaq First North. Aktierna var tidigare föremål för handel genom AktieTorget och denna handel avslutas den 19 oktober 2015. Arc Aromas styrelse gör bedömningen att en listning av Bolagets aktier på First North kommer att skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom:

  • förbättrad likviditet i Bolagets aktie;
  • ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänhet, institutionella investerare och andra intressenter;
  • mindre volatilitet i aktien;
  • enklare flytt till Nasdaqs huvudlista.

Med stöd i ovan nämnda punkter bedöms därför listningen förenkla Arc Aromas framtida utveckling och expansion.