_DSC8445 ©Ruona 09När bioCEPT® visades  upp offentligt första gången, var det inte utan stolthet som mina kollegor och jag konstaterade att resultatet av många års arbete hade en hedersplats i Båstad utanför entrén till kongresscentrum under Gasdagarna 2014. Intresset var mycket stort och frågorna många, från såväl beslutsfattare som branschkollegor. Vår utställningsmonter var välbesökt även om vi ”tvingades” gå ut i det vackra vädret tillsammans med intressenter för att prata om containern, uppnådda resultat och varför vi valt de bästa komponenter som finns att få tag i på marknaden. Vi är nu på marknaden och mottagandet har varit hedrande.

Jag har arbetat med PEF tekniken i över 20 år och produktutveckling i över 40 år. Detta är inte den första produkt som jag är med och lanserar till marknaden, men känslan är alltid densamma. En stor anspänning som övergår i något som kan liknas vid eufori. Man blir aldrig mätt på denna känsla, att något fungerar, accepteras och att tanken var rätt från början. Resan har varit krokig, men nu är vi där! Utvecklingsfasen är i princip över och vi går in i marknadsfasen.

Arc Aroma Pure AB har funnits sedan 2008, bolaget introducerades på Aktietorget 2012, en resa som kräver flera sidor text att beskriva. Ledningen har satt upp mål och planer som bolaget i huvudsak har följt och kunnat hålla. Initialt var fokus behandling av flytande livsmedel men tillfälligheter gjorde att fokus relativt tidigt flyttades till förbehandling av biogassubstrat. Detta kändes rätt i tiden och har en tydlig nytta för såväl användaren som samhället. Vi har genomfört omfattande tester i en industriell anläggning, dessa har visat att tekniken effektiviserar produktionen både avseende mängd gas som produceras som produktionshastighet. Återbetalningstiden för investeringen är osedvanligt kort, förmodligen kortare än 2 år. Under arbetet med pilotanläggningen har vi samlat viktig erfarenhet som är grunden till vår första produkt, bioCEPT®.

Utvecklingen och tillverkningen av en pilotserie bestående av tre förbehandlingsanläggningar för biogasindustrin är igång. I början av juni 2014 lyftes den första ut till en biogasanläggning på Gotland. Slutmontaget av den tredje bioCEPT® anläggningen pågår. Samtliga tre är sedan en tid tillbaka tingade för installation olika biogasanläggningar runt om i Sverige.

Ni som följer AAP har noterat att bolaget tecknat avtal med ett antal aktörer. bioCEPT® och CEPT® är relativt sammansatta produkter som kräver en kompetent marknadsorganisation. AAP har valt att teckna avtal med aktörer som har ett grundmurat gott rykte nationellt och internationellt. Ledningen har dragit slutsatsen att ett samarbete är mera fruktsamt än att konkurrera. Avståndet till marknaden blir mycket kortare genom att använda den hävstång som en befintlig organisation ger.

Under det 2014 introducerades OptiFreeze AB (publ) till aktietorget. Även om AAP betraktar OptiFreeze som ”sin bebis” så är detta också en viktig kund. OF baserar sin spännande och revolutionerande frysteknik på samma CEPT® plattform. OptiFreeze är också en viktig investering, idag har AAPs ett aktieinnehav i OF med ett marknadsvärde om ca 34 MSEK.

OptiFreeze ger en fingervisning om CEPT® plattformens många möjligheter. AAP har publicerat ett pressmeddelande rörande ett samarbete med en ledande producent av olivolja och vår spanska distributör. Projektet är ett resultat av försök, möten och en dialog som pågått en längre tid. Vi har funnit att såväl kvalitet som mängd olivolja som kan pressas efter en CEPT® behandling ökar radikalt. Ytterligare lovande koncept inom andra applikationsområden finns i pipeline.

Tankar om biogas

Vad är biogas? Ungefär den frågan ställde jag vid min första kontakt med biogasindustrin för något år sedan. Nu inser jag att industrin omvandlar en samhällsbelastning (avfall och biprodukter) till en samhällsresurs; biogas. Biogasen kan lagras och transporteras och fungerar som direkt ersättning till fossila bränslen. För att biogasintroduktionen ska nå framgång krävs innovativ teknik som gör industrin lönsam, CEPT® (Closed Environment PEF Treatment) kan utgöra denna boost.

Vid min första kontakt med biogas hade vi arbetat med utvecklingen av CEPT®-plattformen under många år. Målet var då främst att ta fram en plattform för icke termisk pastörisering av livsmedel, rening av vatten och inte minst ballastvatten. Applikationer som fortfarande idag är intressanta.

CEPT® är en vidareutveckling av Pulserande Elektriska Fält (PEF) eller Elektroporation, en teknik som används rutinmässigt vid till exempel införande av ny arvsmassa i celler. Under tidigt 90-tal ingick jag i en grupp som lyckosamt utvecklade tekniken med målet att införa cellgifter i cancerceller.

Det unika i den patentskyddade CEPT®-plattformen är dels generatorn, som består av flera enkla synkroniserade enheter, och dels utformningen av behandlings kammaren.

Idén som fick oss att kontakta ett ledande energiföretag kom från en vetenskaplig artikel om biogas. Denna pekade på ett problem; substratet måste hygieniseras. Med hygienisering menas att alla skadliga bakterier och mikroorganismer avdödas genom uppvärmning till 72 grader under upp till tre timmar. Hygienisering är en kostsam installation och är dessutom dyr i drift. I en förstudie som genomfördes i samarbete med och samfinansierades av ett ledande energibolag fann vi att CEPT®, förutom att bidra med en effektiv hygienisering, dessutom har potential att väsentligt effektivisera produktionen.

Effektivisering uppnås på flera sätt. CEPT®-plattformen slår sönder cellmembranen och andra strukturer i substratet. Detta frigör näringsämnen vilket medför att rötningen till biogas går fortare och mer gas kan produceras. Tekniken använder inte värme, vilket minimerar de störningar som det varma slammet annars orsakar genom att till exempel pumpar havererar. Att en behandling med CEPT®-plattformen är kontinuerlig betyder att graden av nyttjande kan ökas. De produktionstoppar som uppstår när nya substrat tillsätts vid satsvis körning kan undvikas och ett förbättrat kapacitetsutnyttjande uppnås. Jag tror att CEPT® kommer att göra biogasproduktionen lönsam och ge ett oberoende från statligt stöd och subventioner. Tekniken kan även användas i decentraliserad produktion i mindre anläggningar. Det är min förhoppning att tidigare olönsamma råvaror kan användas även utan behov av investeringar i den kostsamma generation II tekniken (förgasning).

Under 2009 producerades cirka 1,4 TWh biogas i 229 anläggningar i Sverige. Industrin har en relativt aggressiv utbyggnadsplan, 2020-visionen, vilken innebär att det år 2020 ska produceras 20 TWh genom biogasanläggningar i Sverige. För att möjliggöra detta måste nya substrat, vilka idag inte är lönsamma att använda, introduceras. Då CEPT® slår sönder strukturer och frigör näring har vi goda förhoppningar om att även vissa odlade grödor, alger, tång och biprodukter från skogsindustrin kan användas med hjälp av CEPT®-plattformen, vilket skulle innebära ett paradigmskifte.

I den ledande biogasnationen, Tyskland, startas en ny biogasanläggning var åttonde timma. Sverige har en mindre hedrande plats, men vi har goda förhoppningar om att kunna förändra utvecklingen av biogastillverkning, initialt i Sverige och sedan även internationellt.

Pär Henriksson, grundare av och styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ)