Den egenutvecklade och patenterade CEPT®-plattformen i förbehandlingslinjen består av en moduluppbyggd högspänningsgenerator och en behandlingskammare i form av en specialpump. Vidare består enheten av styrelektronik, olika skydd och ett användargränssnitt. Som tidigare nämnts bygger CEPT® på elektroporation. Med hjälp av PEF (Pulserande Elektriska Fält) skapas porer i en cells hölje. Detta sker när cellen utsätts för ett kraftigt elektriskt fält i form av en eller flera mycket kortvariga pulser.

Teknikbeskrivningliten

Bilden tv illustrerar pulsernas inverkan på cellen och bilden th pulsen.

Cellkärnan har laddade partiklar [A], när dessa utsätts för ett elektriskt fält kommer partiklarna att attraheras av sina motpoler [B]. Cellmembranet utsätts för stora krafter när kärnans laddade partiklar strävar åt olika håll. Membranet töjs och små porer bildas vilket utnyttjas inom biokemin för att tillföra ny arvsmassa eller störämnen. Vid en tröskelnivå, ca 1.5V över en enskild cell, är krafterna så stora att cellmembranet brister och cellen går under [C]. Samtidigt uppnås att näringsämnen frigörs då cellmembranen kollapsar eller andra strukturer slås sönder Genom att reversera fältet kan effekten förstärkas.

Den Unika CEPT® lösningen: CEPT® generatorn bygger på patenterad teknik som skiljer sig från de traditionella lösningarna. Istället för att bygga en generator med mycket hög kapacitet används ett antal pulsgeneratorer kopplade i serie. Dessa synkroniseras med ljusfiber från en extern styrenhet. Den resulterande spänningspulsen, summan av samtliga moduler, finns bara under den mycket korta tid som bestäms av styrsystemet.

Man kan jämföra detta med ficklampsbatterier som seriekopplas för att uppnå en högre spänning. Skillnaden är att denna seriekoppling sker mycket snabbt (få nanosekunder) och endast under de få mikrosekunder som skall appliceras på substratet.

Teknikbeskrivning2Schematisk skiss av en CEPT® generator

Fördelarna är många:

  • Varje enskild generatormodul är relativt enkel och bygger på billiga standardkomponenter.
  • I konstruktionen finns ingen pulstransformator, pulsens form kontrolleras med hög precision. Såväl amplitud, frekvens, pulsbredd och ström kan ställas.
  • Ingen högspänning finns i systemet under vila, pulsen skapas under den korta tid den skall appliceras på substratet.
  • Konstruktionsfilosofin är enkel: En humla kan flyga, konstruera en 10 gånger större kopia och försök få den att flyga – det går inte.

CEPT®-plattformen använder mycket kortvariga högspänningspulser som har hög effekt men mycket lågt energiinnehåll. Pulserna verkar på cellerna och skapar porer eller spräcker cellmembranet. Som resultat dör cellen och näringsämnen frigörs. Fri näring effektiviserar produktionen av biogas, snabbar upp processen och ökar mängden gas som kan producerad av en given mängd råvara. Tekniken öppnar för användning av nya råvaror som odlade grödor, skogsavfall, alger och tång som inte är lönsamma för produktion av biogas då utbytet är för dåligt eller hålltiden för lång (för långsam process). Tillgången på dessa potentiella råvaror är mycket god.

Arc  Aroma Pure har skapat en ny typ av behandlingskammare som säkerställer att allt material får homogen och reproducerbar behandling. Detta sker direkt i produktionslinjen och utan risk för att luftfickor bildas. Tekniken är baserad på välkända komponenter och kan skalas upp och ner från små anläggningar till fullskaliga industriella anläggningar.